yoshiko.net

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo

About

Yoshiko Shiraishi
born in Tokyo.

I ♥ music, cinema, art, design.